คลังสินค้าและโลจิสติก
SAAME มีคลังสินค้าของตัวเองบนพื้นที่มากกว่า 12000 ตร.ม.
มีการรวมและส่งมอบสินค้ากว่า 2,000 TEU ต่อปี