HYPAK- โรงงานบรรจุและประกอบ
HYCO: อุปกรณ์ตกแต่งรถ
BERRENT: คีมและประแจ
WEF: เครื่องมือทองเหลืองคาร์ไบด์คุณภาพสูง
LIPU: เครื่องมือตัดระดับอุตสาหกรรม
SOMTA S.A: เครื่องมือตัดระดับอุตสาหกรรมในแอฟริการใต้